Regulamin

Regulamin internetowej platformy sprzedażowej www.superstorage.pl :

 1. Właścicielem internetowej platformy sprzedażowej "www.superstorage.pl" jest firma: COMSET S.A., z siedzibą: ul. Okulickiego 66, 31-637 Kraków; NIP 678-13-22-812, REGON 351090497, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, wydz. XI KRS nr KRS 0000034946. Wysokość kapitału zakładowego 500.000 PLN
 2. Oferowane przez nas produkty są przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientem. Za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej "www.superstorage.pl" nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Jednocześnie Strony wyłączają odpowiedzialność dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów Art. 558 § 1 kodeksu cywilnego
 3. Zamieszczone na stronach platformy sprzedażowej www.superstorage.pl ceny :
  1. Są cenami brutto - i zawierają podatek VAT w wysokości 23%
  2. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
  3. Nie stanowią oferty w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego
  4. Mogą w każdej chwili ulec zmianie. Jeżeli zmiana taka dotyczy produktów zamówionych przez Klienta, jest on o takiej zmianie poinformowany i ma prawo anulować zamówienie.
 4. Procedura zakupu produktów przez stronę www.superstorage.pl jest następująca:
  1. Na podstawie informacji o towarach zamieszczonych na www.superstorage.pl, Klient dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar,
  2. W odpowiedzi na wstępne zamówienie Klienta, system informatyczny automatycznie wygeneruje odpowiedź o otrzymaniu zamówienia na adres email podany podczas składania zamówienia lub rejestracji,
  3. Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Klient składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie www.superstorage.pl.
  4. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta pocztą elektroniczną potwierdzenia zmiany statusu zamówienia na „Zamówienie Przyjęte”
  5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny numer telefonu, adres email, brak wpłaty) w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie może zostać anulowane.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia poza obszarem Unii Europejskiej
 5. W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt 4 podpunkt c. W takim przypadku kupujący może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba że Klient wyraził zgodę na dostawę partiami, akceptując tym samym możliwe dodatkowe koszty kolejnych dostaw, jeżeli takie występują.
 8. Klient nie może wprowadzać zmian w ostatecznym zamówieniu i nie może anulować złożonego ostatecznie zamówienia.
 9. Cena podana przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia do realizacji jego ostatecznego zamówienia, zgodnie z pkt 4 podpunkt c. oraz d. powyżej
 10. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej , wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach internetowego systemu sprzedażowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie mają wpływu na ostateczne zamówienia przyjęte do realizacji zgodnie z pkt 4 podpunkt c. oraz d. powyżej.
 11. Na terytorium Unii Europejskiej produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej do 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty. Terminy dostawy, o których mowa powyżej mogą ulec przedłużeniu jeżeli Kupujący wyraził na to zgodę zgodnie z pkt 5 Regulaminu. Czas dostawy ulega wydłużeniu o soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn losowych zgodnie z odpowiednimi zapisami prawa przewozowego. Wszystkie przesyłki są dostarczane poprzez firmy kurierskie na koszt Kupującego. Koszt transportu dla przesyłek krajowych wynosi 20.00 zł netto, w przypadku wysyłki do pozostałych krajów Unii Europejskiej bądź gdy waga towaru przekracza 25 kg koszt transportu ustalany jest indywidualnie z klientem.
 12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. przedpłata w formie przelewu bankowego
  2. przelew z odroczonym terminem płatności (wyłącznie dla klientów z przyznaną linią kredytową)
 13. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z magazynu firmy COMSET S.A. a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar do Klienta, COMSET S.A. zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).
 14. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru od momentu przekazania spoczywa na przewoźniku. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem przewoźnika jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika "Protokołu Reklamacji"
 15. Wszystkie towary zakupione w www.superstorage.pl objęte są gwarancją producenta lub importera. Sprzedawca nie jest producentem towarów prezentowanych w sklepie. Roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać do serwisu wskazanego w załączonym do towaru dokumencie gwarancyjnym oraz zgodnie z warunkami tam zamieszczonymi. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki . W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej.
 16. W przypadku dochodzenia roszczeń, o których mowa w pkt 15, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy sprzęt na adres Sprzedawcy: COMSET S.A. - SERWIS, ul. Łutnia 7, 30-799 Kraków.
 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej www.superstorage.pl i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.